Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid en bekendmaking 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of opdrachten en/of overeenkomsten, gedaan door of aangegaan met Partyservice Zuid. 

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de opdrachtgever en door Partyservice Zuid geaccepteerd en deel uit de te maken van iedere met Partyservice Zuid gesloten overeenkomst. 

 3. Indien de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden gebruikt dan zien die voorwaarden niet van toepassing. Van toepassing zijn slechts de door Partyservice Zuid gehanteerde algemene voorwaarden.

 Artikel 2. Aanbiedingen en leveringen 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. 

 2. Leveringen geschieden op plaats en tijdstip als vermeld in de opdrachtbevestiging. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

Overeenkomsten van huur en verhuur en overeenkomsten van koop en verkoop ( uitgezonderd die tegen directe contante betaling ) en de aanvullingen en/of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging van Partyservice Zuid bindend. 

Artikel 4. Afspraken door het personeel 

Afspraken of overeenkomsten met niet daartoe bevoegde medewerk(st)ers van Partyservice Zuid binden hem niet tenzij deze door Partyservice Zuid alsnog schriftelijk worden bevestigd. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Partyservice Zuid door enige schade –direct of indirect die het gevolg is van enige overeenkomst die met Partyservice Zuid is aangegaan wordt door Party service Zuid uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Party service Zuid of zijn medewerk(st)ers.
Indien een derde schakel lijdt ten gevolge van een overeenkomst tussen Partyservice Zuid en de opdrachtgever dan is Partyservice Zuid voor die schade niet aansprakelijk en wordt hij door de opdrachtgever uitdrukkelijk voor die schade gevrijwaard. 

 1. Partyservice Zuid is evenmin aansprakelijk voor schade die door derden, die door hem of door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, wordt veroorzaakt, ook niet indien die derde handelt onder de directe leiding van Partyservice Zuid, een en ander wederom tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Partyservice Zuid. De opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor door hemzelf ingeschakelde derden. 

Artikel 6. Overmacht 

Als Partyservice Zuid zijn verplichtingen uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht dan is Partyservice Zuid gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat hij daardoor schadeplichtig is. 

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden welke onafhankelijk zijn van de wil van Partyservice Zuid en welke uitoefening van de met Partyservice Zuid gesloten overeenkomst door Partyservice Zuid al dan niet tijdelijk onmogelijk maken. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog of oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, een sterfgeval in de familie van Partyservice Zuid of zijn partner tot en met de derde graad van verwantschap, en het niet nakomen van verplichting van een derde van wie Party service Zuid van de overeenkomst afhankelijk is. 

Artikel 7. Betalingen 

 1. Partyservice Zuid kan verlangen dat de opdrachtgever, voordat Partyservice Zuid over gaat tot de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, de overeengekomen prijs en/of huursom geheel of gedeeltelijk, dit naar keuze van Partyservice Zuid, betaald.
  Ook kan Partyservice Zuid verlangen, alvorens zijn deel van de overeenkomst uit te voeren, dat opdrachtgever genoegzaam zekerheid stelt voor de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen. 

 2. Facturen dienden door de opdrachtgever betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 3. Bij niet tijdige betaling is een rente van 1.25% over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is geworden. 

 4. Aan werknemers van Partyservice Zuid in dienst van Party service Zuid kan door de opdrachtgever niet bevrijdend worden betaald zonder dat zij van Partyservice Zuid een uitdrukkelijke volmacht daartoe hebben gekregen. 

 5. Alle kosten als gevolg van niet tijdige betaling komen voor rekening van de opdrachtgever 
  De buitengerechtelijke kosten worden door Partyservice Zuid becijferd op grond van het tarief van de Nederlandse Order van Advocaten en deze bedragen 15 % van de te incasseren hoofdsom. 

 6. In geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen of onder curateleplaatsing is de gehele vordering van Partyservice Zuid op de opdrachtgever in eenmaal direct opeisbaar. 

Artikel 8. Annulering 

 1. In geval een met Partyservice Zuid gesloten overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd is de opdrachtgever aan Party service Zuid verschuldigd: 

  • Indien de annulering tot twee weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 25% van de overeengekomen prijs. 

  • Indien de annulering binnen twee weken of korter voorafgaand aan het tijdstip waarop de overeenkomst diende te worden uitgevoerd: 50% van de overeengekomen prijs. 

   Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat Partservice Zuid van de opdrachtgever de werkelijk gelden schade vordert, mocht deze schade hoger zijn dan de uit hiervoor genoemde percentages te berekenen schade. 

Artikel 9. Reclame 

 1. Gelet op de aarde van de door Partyservice Zuid gevoerde onderneming diende reclames zowel betreffende verkochte en geleverde als verhuurde zaken door de opdrachtgever meteen na het in ontvangst nemen van de zaken te worden gedaan dan wel uiterlijk binnen zes uren daarna. 

 2. Reclames met betrekking tot de door Partyservice Zuid aan de opdrachtgever verzonden facturen dienen te worden gedaan binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben ontvangen op de dag volgende op de factuurdatum. De verplichting tot betaling van de factuur wordt door het reclameren niet opgeschort. 

Artikel 10. Prijsverhogingen. 

 1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen en assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en alle andere prijsbepalende factoren geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. 

 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijs bepalende factoren als in lid 1 van dit artikel wordt genoemd, optreedt heeft Partyservice Zuid het recht deze aan de opdrachtgever door te berekenen. 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

Door Partyservice Zuid verhuurde zaken blijven uit de aard van eigendom van Partyservice Zuid. Ook verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Partyservice Zuid tot het moment dat de daarop betrekking hebbende factuur door de opdrachtgever geheel is betaald. Emballage blijft altijd eigendom van Partyservice Zuid, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld. 

Artikel 12. Geschillen 

Op alle overeenkomsten waarbij Partyservice Zuid of aanbiedingen die door hem zijn gedaan is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen uit voorgenoemde overeenkomsten of aanbiedingen worden uitsluitend beoordeeld door de Arrondissementsrechtsbank te `’s-Hertogenbosch, indien en voor zover het geschillen betreffen die tot de competentie van de rechtbank behoren. 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen met betrekking tot verhuur. 

 1. De opdrachtgever, nader in dit artikel te nomen de huurder, verklaart de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen en de gehuurde zaken bij het einde van de overeengekomen huurtermijn in die zelfde goede staat aan Partyservice Zuid af te zullen geven. 

 2. Indien de huurder weigert bij het einde van de overeengekomen huurtermijn de gehuurde zaken aan Partyservice Zuid af te geven, of indien de huurde zaken bij het einde van de huurtermijn op andere wijze verhindert dat Partyservice Zuid de gehuurde zaken bij het einde van de huurtermijn weer feitelijk onder zich krijgt, is de huurder verplicht aan Partyservice Zuid de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. Die schade bedraagt tenminste de huurprijs van de gehuurde zaken over de termijn dat de zaken te laat worden afgegeven, onverminderd het recht van Partyservice Zuid de werkelijk door hem gelden schade aan de huurder te vorderen. 

 3. De huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomst de aard en de bestemming daarvan als goed huurder te gebruiken. 

 4. Het is de huurder verboden: 

  • wijzigingen in de gehuurde zaken aan te brengen. 

  • de gehuurde zaken aan derden, niet bij de huurovereenkomst betrokken ter beschikking te stellen, in welke zin dan ook. 

  • de gehuurde zaken te vervoeren of te laten vervoeren. 

 5. De gehuurde zaken zijn voor risico van de huurder.
  Partyservice Zuid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek aan de verhuurde zaak, zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen. 

 6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe dan ook, aan de gehuurde zaken toegebracht of ontstaan. 

 7. In geval van diefstal over verlies zal de huurder Partyservice Zuid daarvan meteen in kennen stellen. Partyservice Zuid is slechts dan gehouden aan huurder vervangende zaken ter beschikking te stellen indien Partyservice Zuid over die vervangende zaken de beschikking heeft. De daaraan verbonden bijkomende kosten zijn voor meerprijs van de huurder. 

 8. In de volgende situatie is de huurder verplicht Partyservice Zuid meteen in kennis stellen: beslaglegging, faillissement, surseance van betaling en toepassing van de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen. In de genoemde gevallen is de huurder tevens verplicht om de deurwaarder, dan wel de bewindvoerder er op te wijzen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Party service Zuid. Ten bewijze daarvan is op de huurder verplicht aan genoemden inzage te geven in de huuroverkomst en in deze algemene voorwaarden. 

Aldus vastgesteld, Mei 2015 

R. Meuleman 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then